ТЕРМИНЫ "КРАЕВЕДЕНИЕ" И "ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ": ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ

  • Людмила Владимировна Войтова

Аннотация

В статье рассмотрен и проанализирован понятийный аспект трактовки педагогами и учеными терминов „краеведение” и „школьное краеведение”. Дефиниция „школьное краеведение” является направлением краеведения, означающим организованную и управляемую педагогом деятельность учеников, направленную на систематическое изучение, сохранение и воссоздание культурного наследия родного края.

Литература

1. Яната О. А. Державні завдання краєзнавства / Яната О. А. // Краєзнавство. – 1928. – №1. – С. 1–3.
2. Волобуїв П. Краєзнавство в трудовій школі / П. Волобуїв, П. Мостовий. – Х. : ДВУ, 1926. – 101с.
3. Прус І. Т. Краєзнавча робота в школі / І. Т. Прус. – К. : Рад. школа, 1984. – 112 с.
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5. Мала енциклопедія етнодержавства / НАН України. І-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. колегія. : Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К. : Довіра і Ґенеза, 1996. – 942с.
6. Побірченко Н. С. Педагогічне краєзнавство : теоретико-методологічний аспект / Н. С. Побірченко (виступ на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції „Історико-педагогічні науки : регіональний вимір” (Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, 9–10 листопада, 2006 р.). – С. 79–86.
7. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : в 2 т. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. школа, 1983. – Т.2 : Проблеми російської школи. – 1983. – 359 с.
8. Миловидов Л. Краєзнавство в школі : зміст та методи праці / Л. Миловидов. – Х. : [б.в.], 1929. – 148 с.
9. Краеведение: пособие для учителя / А. В. Даринский, Л. Н. Кривоносова, В. А. Круглова, В. К. Луканенкова; под ред. А. В. Даринского. – М. : Просвещение, 1987. – 158 с.
10. Міщенко Т. М. Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи в сільській школі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Міщенко Тетяна Михайлівна. – Черкаси, 2001. – 221 с.
11. Гуменюк Г. М. Формування національної самосвідомості в учнів середнього шкільного віку засобами туристсько-краєзнавчої роботи: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гуменюк Галина Михайлівна. – Тернопіль, 2000. – 210 с.
Выпуск
Раздел
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ