ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

  • Диана Анатольевна Попова

Аннотация

В статье рассматривается социокультурная ситуация и состояние поликультурного образования в Украине в условиях глобализации; проанализированы государственные нормативные документы по вопросам поликультурного образования.

Литература

1. Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Київ, 2008.
2. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища: Монографія. – К., 2005.
3. Рудь М.В. Формування громадянських якостей старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (в умовах полікультурного регіону): дис. ...канд. пед. наук. – Луганськ. – 2002.
4. Мілютіна О. Полікультурна освіта молоді в Україні: державна політика і педагогічна стратегія // Рідна школа. – 2007. – № 7–8.
5. Конституция Украины: офиц. текст [Э/р]. — Р/д: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
6. Національна доктрина розвитку освіти України [Е/р]. — Р/д: http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002.
7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). — К., 1994.
8. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (проект) // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. — № 22. — К., 2000.
9. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Е/р]. – Р/д: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-п
10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Е/р]. – Р/д: http: //www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
Выпуск
Раздел
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ