НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА

  • Наталия Владимировна Махиня

Аннотация

Рассмотрены основные нормативно-правовые документы, регламентирующие систему образования взрослых в странах Европейского Союза, выделены основные уровни, на которых функционирует система. Проанализирована деятельность Европейской общественной организации образования взрослых.

Литература

1. Гордієнко М. Професійна підготовка дорослих у контексті ціло-життєвого навчання // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки. – № 2 (13). – Запоріжжя, 2010. – С. 151 - 155.
2. Енциклопедія освіти / під ред. В. Кременя; Акад. пед. наук України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Ничкало Н. Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред. І. Зязюна. – К. : Віпол, 2000. – С. 58 - 80.
4. Сігаєва Л., Гордієнко М. Уміння й навички самостійної роботи у професійному становленні дорослої людини. АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : ЕКМО, 2007. – 167 с.
5. Eurostat. The Life of women and men in Europe, A statistical portrait, 197 pages, ISBN 92-894-3569-2, EUR 30.
Выпуск
Раздел
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ