ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

  • Ольга Степановна Сергеева

Аннотация

В статье рассмотрены причины и предпосылки возникновения образования взрослых в образовательной политике Европейского Союза и других государств. Определено понятие государственной политики, образовательной политики, национальной образовательной политики, государственной образовательной политики Европейского Союза, а также место образования взрослых и образования в течение жизни как составляющей образовательной политики государства.

Литература

1. Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного). – К.: «МП Леся», 2010. – 368 с. – С. 151, С. 6.
2. Бадаева А. Интеграция Европейского образовательного пространства. Москва «Мировая экономика и международные отношения. №4, апрель 2009, С. 63–71.
3. Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності / Ю.Вільчинський. – Київ: Поліграфкнига, 2009. – 360 с. – Бібліогр.: с. 353-340. – С. 273.
4. Демошенко С. Соціальний інститут освіти як об’єкт політичних відносин // Філософія освіти. – №2 (4). – 2006. – С. 164-176.
5. Дж. Д’юї. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с. – С. 196.
6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 623.
7. Іванюк І. Освітня політика. Навчальний посібник. – К.: Таксон, 2006. – 226 с. Бібліогр.: с. 23–225. – С.14.
9. Корсак К. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: інтегрально-філософський аналіз. – Київ. – Ніжин, 2004. – С.112.
10. Молодиченко В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти: (філософський аналіз) / В.В.Молодиченко. – К.: Знання України, 2010. – 383 с. – Бібліограф.: с.353–382, 83 с. – С. 310.
11. Оболенський, О. Ю. Державна служба: навч. посіб. / О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2003. – 344 с., с. 12, 25.
12. Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене, – Львів: Астролябія, 2009. – 832 с. – С. 688.
13. Прокопенко Леонід Державна освітня політика: історико-теоретичний аспект. http://www/nbuv/gov/ua/portal/soc.gum/Dums/2009-02/Prokopenko.pdf
14. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 320с.; c. 6.
15. Фольварочний І.В. Тенденції розвитку наукової роботи у сфері освіти дорослих. Слов’янськ – Гуманізація навчально-виховного процесу. Випуск LI. С.81.
16. Фольварочний І.В. Інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих.
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vchu/N147/N147p135-139.pdf
17. Фольварочний Ігор Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та країнах Європейського Союзу. Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 2.
18. Camenson Blythe Opportunities in adult education careers – The McGraw-Hill Companies, Inc. – 2008, 163 c.; c.1.
19. Edmondson J., D’Urso A. The importance of being critical: Opening possibilities and hope in education policy study. Pennsylvania State University, USA. – Volume 5, Number 1 (May 2007).
http://www.jceps.com/?pageID=article&articleID=87
Выпуск
Раздел
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ