ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

  • Неля Анатолиевна Кыбальная

Аннотация

В статье на основе анализа научных источников и данных констатирующего эксперимента выделены педагогические условия воспитания профессиональной ответственности будущих специалистов гражданской защиты: стимулирование и развитие мотивационной основы воспитания профессиональной ответственности будущих специалистов гражданской защиты; специальная организация деятельности и формирования опыта общественного поведения будущих специалистов гражданской защиты; организация самостоятельной деятельности будущих специалистов гражданской защиты в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения гражданской защиты. Доказано, что стимулирование и развитие мотивационной основы воспитания профессиональной ответственности будущих специалистов гражданской защиты предусматривает формирование и развитие мотивационного компонента этого профессионально важного качества, накопление знаний о сущности и предмете ответственности, понимание ее целей и значимости в процессе будущей профессиональной деятельности. Специальная организация деятельности и формирования опыта общественного поведения будущих специалистов гражданской защиты предусматривает накопление и закрепление практических умений и навыков ответственного поведения, формирование и развитие деятельностного компонента профессиональной ответственности будущих специалистов гражданской защиты; организация самостоятельной деятельности будущих специалистов гражданской защиты в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения гражданской защиты предусматривает расширение их самостоятельности, активизацию процессов самоконтроля, самопознания, самосовершенствования, самовоспитания, приобретение устойчивых навыков ответственного поведения, умений брать ответственность на себя и принимать ответственные решения в сложных ситуациях, проявлять настойчивость и добросовестность в их реализации.

Литература

1. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. М.: Владос, 2002. 176 с.
2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Киев: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
3. Філософський енциклопедичний словник / гл. ред. В.І. Шинкарук. Киев: Абрис, 2002. 742 с.
4. Нор Л.И. Педагогические условия формирования ответственного отношения старшеклассников к учебной и трудовой деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1992. 16 с.
5. Галімов А.В. Розробка критеріїв і показників ефективності підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту. Серия: Педагогіка і психологія. 2004. № 208. С. 44–49.
6. Діденко О.В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : дис. … канд. пед. наук. Хмельницький, 2003. 201 с.
7. Мишина Ю.Д. Психолого-педагогические условия развития ответственности у студентов педагогических ВУЗов : дис. … канд. пед. наук. Томск, 2002. 188 с.
8. Немчининов А.В. Формирование ответственности как профессионально-личностного качества у курсантов младших курсов военного вуза : дис. … канд. пед. наук. Саратов, 2005. 192 с.
9. Афанасьєв А.О. Психологічні основи становлення військово-професійної відповідальності у курсантів НАПВУ : автореф. дис. … канд. психол. наук. Хмельницький, 2000. 21 с.
10. Примак В.П. Формування громадянської відповідальності у курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. … канд. пед. наук. Луганськ, 2011. 22 с.
11. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник А.М. Степанов. Киев: Академвидав, 2006. 424 с.
12. Яшник С.В. Дослідження структури потреб в системі мотивації праці керівників аграрної галузі // Нові технології навчання: наук. метод. зб. 2011. Вип. 67, ч. 2. С. 202–209.
13. Овсянецька Л.П. Мотиваційна основа творчості // Філософія, соціологія, психологія: зб. наук. праць. 2007. Вип. 12, ч. ІІ. С. 23–30.
14. Грищенко С. Формування мотивації в процесі вичення природничих дисциплін на основі інтерактивних технологій // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. 2012. Вип. 25. С. 86–90.
15. Нікітіна І.В. Формування професійної мотивації студента як детермінанти його творчого розвитку і працевлаштування // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. № 1. С. 206–211.
16. Іванова Н.Г. Формування професійно важливих якостей – важлива умова успішного виховання майбутніх фахівців // Педагогічний дискус: зб. наук. пр. Хмельницький, 2012. Вип. 12. С. 163–166.
17. Макаревич О. Мотивація як підґрунтя дій особистості // Соціальна психологія. 2006. № 2. С. 134–141.
18. Дунець Л.М. Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу : дис. … канд. психол. наук. Хмельницький, 2000. 153 с.
19. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. 3-е изд. М.: Школа-Пресс, 2000. 512 с.
20. Ягупов В.В. Педагогіка. Киев: Либідь, 2002. 560 с.
Выпуск
Раздел
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ