ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕСТА ФОРМАТА ВНЕШНЕГО НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНИВАНИЯ

  • Игорь Михайлович Романишин

Аннотация

Изучено проблему стандартизированного тестового контроля учебных достижений учащихся общеобразовательных школ Украины. Раскрыто истоки возникновения ЗНО, охарактеризовано показатели качества стандартизированного теста (валидность, надежность, сложность, дифференциальную способность), технологию создания и проведения тестирования, условия и факторы, влияющие на его качество.

Литература

1. Аванесов В. С. Проблема становлення національної системи педагогічних вимірювань / В. С. Аванесов // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – № 1. – 2008. – С. 38–42.
2. Аванесов В. С. Тест как педагогическая система / В. С. Аванесов // Педагогические измерения. – 2007. – № 2. – С. 33–56. [Електронний ресурс] : http:// testolog.narod.ru/Theory57.html
3. Блонский П. П. Предисловие / П. П. Блонский // Тесты: теория и практика. Сборник № 1. – М. : Работник просвещения, 1928. – 80 с.
4. Булах І. Є. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Майстер-клас. – 2006. – С. 39.
5. Булгакова Вікторія. Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов: досвід країн Європи / В. Булгакова // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – № 10–11. – 2007. – С. 62–66.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Перун, 2002. – 1440 с.
7. Ворон А. Міжнародна практика зовнішнього тестування / А. Ворон // Відкритий урок. – № 4. – 2008. – С. 16–17.
8. Гулюкина Н. А. Педагогический тест: этапы и особенности конструирования и использования / Н. А. Гулюкина, С. В. Клишина. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – 151 с.
9. Дорошенко Ю. Педагогічна діагностика та оцінювання результатів тестування / Ю. Дорошенко, П. Ротаєнко, Н. Семенюк // Завуч. – № 20–21 (липень). – 2005. – С. 56–60.
10. Дюканова Н. М. Проблеми застосування тестів під час вивчення іноземної мови / Н. М. Дюканова // Нові технології навчання. – К., 2007. – Вип. 46. – С. 26–31.
11. Зельман Марк. Національне оцінювання навчальних досягнень учнів (досвід США) / Марк Зельман // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – № 9. – 2008. – С. 24–29.
12. Клименко І. ЗНО-2010: особливості, переваги, недоліки / І. Клименко // Відкритий урок. – № 3. – 2010. – С. 14–15.
13. Короткий тестологічний словник-довідник / Упоряд. Л. Т. Коваленко. – К. : Грамота, 2008. – 160 с.
14. Ландсман В. А. Кодекс справедливого тестування, або права осіб, що складають тест, у контексті моніторингових досліджень в освіті / В. А. Ландсман // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – № 6. – 2006. – С. 11–12.
15. Ландсман В. А. Організація зовнішнього стандартизованного оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. А. Ландсман. – Харків, 2005. – 20 с.
16. Лікарчук І. Тестування по-українськи / І. Лікарчук // Відкритий урок. – № 11. – 2008. – С. 13–15.
17. Марцева Л. А. Розробка тестових завдань та їх роль в оцінюванні успішності учнів / Л. А. Марцева // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – № 6–7. – 2007. – С. 75–77.
18. Офіційні звіти про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2007, 2008, 2009 рр. [Електронний ресурс] : http://www.lvtest.org.ua/zvity
19. Офіційні звіти про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2010, 2011, 2012 рр. [Електронний ресурс] : http://testportal.gov.ua/reports/
20. Сидоренко О. Роль соціального моніторингу в становленні й удосконаленні зовнішнього незалежного оцінювання як органічної складової системи освіти / О. Л. Сидоренко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу суспільства : Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 593–597.
21. Соболев В. В. Обговорюємо проект національної трирівневої системи підготовки тестових матеріалів / В. В. Соболев // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – № 9. – 2007. – С. 10–11.
22. Фігурська Л. В. Технологія конструювання педагогічних тестів: науково-методологічні основи / Л. В. Фігурська // Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якісної освіти. – Тернопіль, 2007. – С. 127–133.
Выпуск
Раздел
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ