КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

  • Анна Сергеевна Волочко Донецкий национальный университет
Ключевые слова: рынок труда, условия евроинтеграции, регулирование, спрос и предложение труда, мотивационные основы рынка труда, инструменты регулирования рынка труда, социальная ответственность, занятость, развитие общества

Аннотация

В статье разработаны концептуальные основы и механизм регулирования отечественного рынка труда в условиях евроинтеграции. Представлены направления реализации политики социально-экономического развития рынка труда Украины. Предложены положения направленные на улучшение конъюнктуры рынка труда, повышение уровня социальной защищенности работников, сокращение уровня безработицы и неформальной занятости.

Биография автора

Анна Сергеевна Волочко, Донецкий национальный университет
аспирант кафедры экономики предприятия

Литература

1. Брэдгард Т. Социальная ответственность бизнеса между государственной политикой и политикой предприятий // Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2005. №2. С. 50-71.
2. Bredgaard T., Larsen F., Madsen Per K., Rasmussen St. Flexicurity and atypical employment in Denmark // Aalborg: Centre for Labour market search (CARMA). 2009. №1. Р. 1-9.
3. Грішнова О.А., Полив`яна Н.М. Соціально-трудові відносини в умовах глобальної економічної кризи: реальність, прогнози, стратегічні завдання // Вісник Донецького національного університету. Серія «Економіка і право». Спецвипуск. Т.2. Донецьк: ДонНУ. 2009. С. 184-189.
4. Дмитренко Г.А. Соціальний капітал як підґрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні // Демографія та соціальна економіка. 2013. № 1(19). С. 100-109.
5. Заяць Т.А., Жаховська В.Л. Національний ринок праці та його молодіжний сегмент: методологія, практика, перспективи розвитку: моногр. Київ: Фенікс. 2008. 312 с.
6. Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів // Україна: аспекти праці. 2013. №8. С.3-17.
7. 7. ChristevA.Trade Liberalisation and Employment Effects in Ukraine/ A.Christev, O.Kupets, H. Lehmann // Comparative Economic Studies. vol. 50(2). Р. 318-340.
8. Лібанова Е.М. Соціальні проблеми і соціальні важелі конкурентоспроможності української економіки // Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2. С. 5-20.
9. Лук`янченко Н.Д., Мартякова О.В., Хромов М.І. Механізм державного регулювання зайнятості у промисловому регіоні: моногр. Донецьк: Юго-Восток. 2010. 161 с.
10. Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: моногр. К.: Альтерпрес. 2011. 396 с.
11. Мельник С. В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України: моногр. Київ: Соцінформ. 2009. 786 с.
12. Онікієнко В.В. Пріоритети соціалізації ринку праці в умовах ринкової стабілізації та глобалізації національної економіки України // Демографія та соціальна економіка. 2006. №2. С.101-114.
13. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: моногр. Донецьк: ІЕП НАН України. 2005. 502 с.
14. Биксина Н.А. Степень напряженности ситуации на региональном рынке труда как фактор, определяющий стратегию его регулирования // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 3. С. 62-66.
15. Чупайда А.М., Ваховский В.В. Влияние структурных сдвигов в экономике на содержание труда // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2013. № 1 (27). С. 39-46.
16. Великая Е.Г. Роль репродуктивного труда в экономике // Карельский научный журнал. 2013. № 4. С. 7-10.
17. Понедельчук Т.В. Влияние основных и второстепенных факторов на экономический рост в условиях трансформационной экономики Украины // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 1. С. 26-29.
Опубликован
2014-09-30
Выпуск
Раздел
Экономические науки