ИСТОЧНИКИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАСЛЕДИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА АЗЕРБАЙДЖАНА ГЕЙДАРА АЛИЕВА

  • Джамиля Азизова Государственный университет культуры и искусства
Ключевые слова: выдающийся сoздатель, библиографическая информация, библиотековедение, библиографический указатель

Аннотация

Большая часть современной истории Азербайджана тесно связана с феноменом Гейдара Алиева. Он является созидателем нового Азербайджана, спасителем азербайджанского народа, азербайджанского государства. Поэтому не случайно, что об этой выдающейся личности написаны сотни произведений. Только с помощью библиографической информации можно обобщить имеющуюся обширную массу документов и обеспечить читателей сведениями обо всех произведениях, написанных об общенациональном лидере.

Биография автора

Джамиля Азизова, Государственный университет культуры и искусства
преподаватель, диссертант Центральной научной библиотеки НАНА

Литература

1.Əliyev H.Ə. Dövlət xalq üçündür. Bakı: Adiloğlu, 2008, 400 s.
2. Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir, Çoxcildliyin I-X cildlərinin köməkçi göstəricisi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası, Bakı: 2010, 512 s.
3. Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir, 38 cilddə, I cild, Bakı: Azərnəşr, 1997, 612 s.
4.Əliyev Z.H., İsmayılov N.İ. Azərbaycan biblioqrafiyasını zənginləşdirən dəyərli töhfə: Dünyanın görkəmli dövlət xadimi (H.ƏIiyev: Biblioqrafik məlumat kitabı haqqında) // Respublika, 2003, 13 iyun, s. 1-2.
5. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi: Biblioqrafik göstərici /Tərt.ed: A.Əliyeva Kəngərli. Bakı: Şərq-Qərb, 2010, 424 s.
6. Heydər Əliyev:Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərt ed. A.Xələfov, S.Sadıqova. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2003, 430 s.
7. http://www.bsu.az/lib/
8. http://www.elm.az/az/presidium/library/index.htm
Опубликован
2014-12-30
Выпуск
Раздел
Экономические науки